Home / EU-EXPORT / Bulgaria

Списък за проверка за нашите клиенти

Въз основа на повишилите се задължения във връзка с документите Германската Финансова служба изисква считано от настоящия момент при износ в страни-членки на ЕС следните документи и информации:

1- Пълен и точен адрес на фирмата, телефонен номер, факс-номер, имейл адресданни за професионално направление/бранш и при наличност интернет-адрес, визитна картичка и т.н

2- Европейски идент. № Данък върху оборота.

3- Копие от Извадка от Търговския регистър, Удостоверение за професионално правомощие или Фирмено удостоверение (напр. от Търговската камара), от които да става ясно кои са собственикът и търговският директор.

4- Копие на паспорта на собственика/съдружника/търговския директор.

5- Подписано от него пълномощно за посрещане в оригинал, с щемпел, за посрещащия шофьор.

Ако не ни бъдат предоставени документи, от които да става ясно качеството на предприемач, ние ще изискаме парична гаранция в размер на 19% от покупната цена.

Сумата на паричната гаранция ще Ви бъде възстановена незабавно след получаване на следните документи.

Копия на Служебно удостоверение за качеството на предприемач; напр. извадка от Търговския регистър, Удостоверение за професионално правомощие, Служебно фирменоудостоверение или Уверение от икономическите съюзи (Търговска камара).