Home / EU-EXPORT / Slovencina

Kontrolný zoznam pre našich zákazníkov

Z dôvodu nárastu povinností, týkajúcich sa dokumentácií, požaduje odteraz Nemecký finančný úrad pri vývozoch do členských štátov EÚ nasledujúce podklady a informácie:

1- Kompletnú a presnú adresu firmy, telefónne číslo, číslo faxu a e-mailovú adresu, uvedenie živnostenského odvetvia/odboru, a ak má zákazník internetovú adresu, i názov tejto adresy, vizitku atď.

2- Európske identifikačné číslo dane obratu.

3- Kópiu výpisu z obchodného registra, dokladu o živnosti alebo úradného firemného dokladu (napr. od obchodnej komory).

4- Kópiu cestovného pasu vlastníka/spoločníka/konateľa a

5- ním podpísaný originál plnej moci týkajúcej sa povolenia na odvoz, podľa možnosti s pečiatkou, pre vodiča, ktorý je odvozom poverený.

Ak nám nemôžete odovzdať žiadne dokumenty, v ktorých sú uvedené podstatné údaje o podniku,
budeme vyberať kauciu v hodnote 19 % kúpnej ceny.

Suma kaucie sa vráti ihneď po doručení nasledovných dokumentov:

úradný doklad s podstatnými údajmi o podniku; napr. kópia výpisu z obchodného registra, dokladu o živnosti, úradného firemného dokladu od hospodárskych združení (obchodná komora).