Home / EU-EXPORT / Slovenšcina

Seznam ukrepov za naše stranke

Zaradi uvedenih dodatnih administrativnih obveznosti Nemški finančni urad pri izvozu v države, članice EU, s takojšnjo veljavnostjo zahteva predložitev naslednjih dokumentov in informacij:

1- popoln in natančen naslov firme, telefonsko številko, telefaksno številko, naslov elektronske pošte, navedbo gospodarske dejavnosti podjetja oz. branže ter (če podatki obstajajo) tudi naslov internetne predstavitvene strani, vizitko, itd.,

2- evropsko identifikacijsko številko za DDV,

3- fotokopijo izpiska iz sodnega registra podjetij, obrtnega dovoljenja ali uradnega dokazila o obstoju firme (ki ga npr. izda Gospodarska zbornica),

4- fotokopijo potnega lista lastnika/družbenika/poslovodje, ter

5- original pooblastila o prevzemu blaga, ki ga je podpisala ena od oseb, navedenih pod točko 4., po možnosti s pečatom firme, ki ga mora imeti voznik, ki bo prevzel blago.

V kolikor nam ne bodo predani dokumenti, iz katerih bi bili razvidni podatki o vas in vašem podjetju, bomo prisiljeni zaračunati kavcijo v višini 19 % od nakupne cene.

Znesek kavcije vam bo povrnjen takoj po prejemu naslednjih dokumentov:

uradno potrdilo o podjetju in vaši funkciji v njem, npr. izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje, uradno potrdilo firme ali potrdilo gospodarskih združenj (Gospodarske zbornice) v fotokopiji.